Tag: producer

Quy trình làm phim quảng cáo TVC

Quảng cáo nói chung và TVC nói riêng chỉ phát huy sức công phá khi tiếp cận đúng đối tượng...